Genel Bilgiler

 

Kuruluş ve Gelişmesi

1998-1999 eğitim-öğretim yılında T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak eğitim-öğretime başlayan bölümümüz, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Matematik Bölümü, bu Fakülte bünyesinde lisans eğitimine 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla alınan 40 öğrenci ile başlamıştır. Rize Üniversitesinin ismi, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almıştır.

Matematik Bölümünde;

 • Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
 • Uygulamalı Matematik
 • Cebir ve Sayılar Teorisi
 • Topoloji
 • Geometri
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

Ana Bilim Dalları bulunmaktadır.

Matematik Bölümünde 2 profesör, 4 doçent, 9 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor, 5 araştırma görevlisi doktor, 1 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi olmak üzere 23 Akademik ve 1 idari personel görev yapmaktadır.

Matematik Bölümü’nde eğitim-öğretim, dört yıllık lisans (örgün öğretim) düzeyinde yapılmaktadır. Bölümümüze her yıl YÖK tarafından belirlenen sayıda öğrenci alınmaktadır ve toplam aktif öğrenci sayısı 2020/2021 güz yarıyılı itibarı ile 243'dür. Mezuniyet için öğrencilerin zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan 158 kredilik (240 AKTS) lisans programını tamamlamaları ve ortalamalarının 2.00 olması gerekmektedir. Eğitim dili Türkçe olmasına rağmen bazı seçmeli dersler İngilizce olarak da verilebilmektedir.

Matematik Bölümü, bölüm öğrencilerinin derslerine ek olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin diğer bölümlerinin matematik dersleriyle bazı Yüksekokulların temel matematik derslerini de yürütmektedir. Bölümümüz öğrencileri merkezi yerleştirme ile Formasyon dersleri de alabilmektedirler.

Bölümümüzün daha ileri seviyelere taşımak için lisans eğitimi ve Lisansüstü Eğitimi Enstitümüzde Matematik Yüksek Lisans programlarının yanında, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle Doktora eğitimine başlanmıştır.

Programın Amacı: Matematik Bölümünün amacı Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması gibi konularda eğitim vermektir. Bu amaçla, çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip iyi bir matematikçi, mesleğini icra etmesinin haricinde, evrensel değerlerle ulusal değerlerimizi özümsemiş, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, bilgi ve tecrübeleri ile kendine, ailesine, ülkemize ve bütün insanlığa yararlı bireyler yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Matematik programında başlıca Analiz, Soyut Matematik, Fizik, Diferensiyel Denklemler, Cebir, Diferensiyel Geometri, Reel Analiz, Kompleks Analiz, Topoloji, Fonksiyonel Analiz gibi temel dersler yanında, mezuniyet sonrası profesyonel iş ve araştırma sürecinde ihtiyaç duyacakları Mesleki İngilizce ve Bilgisayar Bilimleri ile ilgili Qbasic, Matlab, Visual Basic, Fortran, Pascal gibi çeşitli programlama dilleri de verilmektedir.

Gereken Nitelikler: Matematik alanında çalışmak isteyen bir öğrencinin üstün bir akademik yeteneğe sahip, sabırlı ve aralıksız çalışmayı seven, özellikle sayılarla akıl yürütme ve anabilim düşünme gücüne sahip, cebir ve geometriye ilgi duyması gerekmektedir.

Burs İmkanları: Başarının teşviki, öğrencilerimizin öğrenim hayatı boyunca maddi problemlerden uzak bir çalışma ve kendini geliştirme ortamına sahip olması amacıyla bölümümüzde başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize Rektörlüğümüzce beslenme bursu ve kısmi zamanlı statüde çalışma imkânı sunulmaktadır.

Yatay Geçiş: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri; yatay geçiş esasları çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi içerisinde bir bölüme yatay geçiş yapabilirler. Birinci sınıf veya ikinci sınıfın sonunda belirli bir başarıyı yakalayan öğrencilerimiz istedikleri diğer bölümlerin açtıkları yatay geçiş kontenjanlarına başvurabilmekte böylece üniversite eğitimi alırken kariyerini değiştirebilme şansını yakalamaktadır.

Öğrenci Etkinlikleri: Üniversitemizdeki sosyal ve kültürel etkinliği artırmak amacı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Kulübü kurulmuştur. Kulübün amacı lisans öğrencilerini bölüm konusunda bilgilendirmek, meslek hayatını mezun olmadan önce tanıtmak, meslekle ilgili güncel gelişmeleri takip etmek, Matematik Bölümünü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini tanıtmak, kulüp olarak sosyal faaliyetler düzenlemek, üyelerin bir arada çalışmasını sağlayarak tanışıklığı, birliği ve beraberliği arttırmaktır. Bu çerçevede çeşitli matematik grubu söyleşileri, forum ve seminerler verilmektedir.

Mezunların Kazandıkları Diploma ve Unvan: Matematik Bölüm Programını tamamlayanlar “Matematikçi” olarak mezun olurlar.

Mezunların Çalışma Alanları: Matematiğin bilgisayar, fizik, biyoloji, sosyal bilimler ve ekonomi ile yakın ilişkisi olduğundan geniş uygulama alanlarına sahiptir. Matematik programı mezun matematikçiler kamuda ve özel sektörde geniş çalışma olanaklarına sahiptirler. Mezunlar Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını da bitirdikleri takdirde orta öğretim kurumlarında ya da özel dershanelerde matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Matematik programı mezunları astronomi ve uzay bilimleri, istatistik, araştırma teknikleri alanlarında Bakanlıkça yeterli sayılacak düzeyde dersler aldıklarını kanıtladıkları takdirde, bu derslerin öğretmenliğine de atanabilmektedirler. Matematik eğitimi, sayılarla akıl yürütme bilgi ve becerisini ve bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli bir takım bilgi ve yeteneği kazandırdığından bazı matematikçiler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi kamu kurumlarında ya da özel kuruluşlarda Bilgisayar Programcısı, Kontrolör, Aktüerya Uzmanı, Hesap Uzmanı olarak çalışmaktadırlar. Bilgi işlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere gereksinim duyulmaktadır. Günümüzde bankacılık sektöründe de birçok matematikçi görev almaktadır. Ayrıca, başarılı mezunlarımız genellikle üniversitelerde Öğretim Görevlisi olarak iş bulabilmekteler ve akademik kariyerlerine devam etmek isteyenler ise belirli şartları sağladıktan sonra Araştırma Görevlisi kadrosuna atanarak araştırmalarını sürdürmektedirler.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler: Matematik programından mezun olan bir matematikçinin yaptığı işler, görmüş olduğu matematik ilke ve teorilerinin yardımıyla temelde düşünme, değerlendirme ve karar verme noktasında birleşmek kaydıyla çalışmakta olduğu iş sahasına göre farklılık gösterir. Örneğin, bir orta öğretim kurumunda öğretmenlik yapan matematikçi, hedef ve amaçlarını belli bir plan çerçevesinde belirleyerek matematik bilgi ve becerilerini orta öğretim düzeyine uygun olarak Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda bir sonraki kuşaklara en güze şekilde aktarmaya çalışır.

Çalışma Ortamı ve Koşullar: Genelde hafta içi 08-17 saatleri arasında çalışırlar. Ancak bu durum özel sektör şartlarında değişebilmektedir.

Kazanç: Kazanç çalışma yerine ve ortamına göre değişmektedir. Aldıkları ücretler asgari ücretin 2-10 katına kadar değişiklik göstermektedir.

İş Bulma Olanakları: Cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin matematikçilere büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır.

Mesleğin Geleceği: Bilgisayar teknolojilerinin bilim dallarında yaygınlaşması ile yakın gelecekte daha çok uygulama alanları bulunacaktır.

Araştırma Konuları: Bölüm kadrosunda yer alan öğretim üyeleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma Fonu ve TÜBİTAK kaynaklarından yararlanarak araştırma yapmakta, yurtiçi ve yurtdışındaki sempozyumlara ve diğer etkinliklere katılmaktadırlar.

Matematik bölümünde çalışılmakta olan araştırma konuları şunlardır:

 • Matematik Lojik: Bulanık küme teorisi; Sezgisel kümeler; Neutrosophic Kümeler
 • Kombinatorik: Fark kümeleri; Yönlü graflar.
 • Sıralama, Kafesler, Sıralı Cebrik Yapılar: Kısmi sıralama; Kısmi sıralı kümeler komibatoriği; Riesz grupları; Sıralı halkalar, cebirler modüller.
 • Genel Cebrik Sistemler: Bulanlık cebrik yapılar.
 • Sayılar Teorisi: Belirli kuadratik formlarla gösterimler, Modüler grupların yapısı, aritmetik gruplar; Gauss ve Kloosterman toplamları.
 • Kategori Teorisi: Çift kategoriler, bikategoriler ve genelleştirmeler; Bir kategorideki yapılı nesneler.
 • Grup Teorisi: Grupoid.
 • Kompleks Değişkenleri Fonksiyonları: Integrasyon, Cauchy tip integraller, Analitik fonksiyonların integral gösterimleri.
 • Adi Diferansiyel Denklemler: Ters problemler; Asimptotik açılımlar; Rastgelelik içeren denklemler ve sistemler.
 • Kısmi Diferansiyel Denklemler: Yerel varlık ve teklik teoremleri; Hareketli dalga çözümleri; NLS-benzeri denklemler; Ters problemler.
 • Dinamik Sistemler ve Ergodik Teori: İnvaryant manifold teorisi; Hiperbolik ve geometrik orijinli dinamik sistemler.
 • Fonksiyonel Denklemler ve Fark Denklemleri: Fark denklemlerinin genel teorisi; Fark denklemleri uygulamaları.
 • Diziler, Seriler, Toplanabilirlik: Matris yöntemleri; Toplanabilirlikte fonksiyonel analitik yöntemler.
 • İntegral Denklemler: Cauchy tip çekirdekli integral denklemler.
 • Fonksiyonel Analiz: Sıralı topolojik doğrusal uzaylar, vektör kafesleri; Dizi uzayları; Banach dizi uzayları; Normlu lineer uzayların geometri ve yapıları.
 • Operatör Teorisi: Pozitif operatörler ve sıralı-sınırlı operatörler.
 • Diferansiyel Geometri: Öklidyen uzayda eğriler, Öklidyen uzayda yüzeyler; Öklidyen n-uzayda yüksek boyutlu ve eşboyutlu yüzeyler; Lorentz metrikleri.
 • Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçler: Stokastik süreçlerin genel teorisi, Uç değer teorisi; Stokastik adi diferansiyel denklemler; Stokastik analiz uygulamaları.
 • İstatistik: Nokta Tahmini; Dayanlıklılık ve adaptif prosedürler; İstatistiklerin dağılımı; Aktüerya ve finansal matematik uygulamaları; biyoloji ve tıbbi bilimler uygulamaları.
 • Sayısal Analiz: Olasılıksal yöntemler, simülasyon ve stokastik diferansiyel denklemler; Optimizasyon ve varyasyonel teknikler; Adi diferansiyel denklemlerde sınır değer problemleri, sonlu fark yöntemleri, ağsız yöntemler; Kısmi diferansiyel denklemlerde sınır değer problemleri, sonlu fark yöntemleri.
 • Yöneylem, Matematiksel Programlama: Çok kriterli karar verme, Çoklu kriterli ve hedefli programlama.
 • Matematik Eğitimi: Bilgisayar destekli öğretim, e-öğrenme.

İkili Anlaşmalar: Bölümümüzün Farabi Değişim ve Erasmus Programları çerçevesinde bir çok üniversite ile ikili anlaşmaları bulunmaktadır (güncel anlaşmaların listesi için Dış İlişkiler Ofisi'nin sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz).

Bölümümüzde görev yapmış olan eski akademik personelimiz:

 • Prof. Dr. Hüseyin HALİLOV
 • Yrd. Doç. Dr. Bahadır Özgür GÜLER